SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ideologi
GF Energo bildades 1921.
GF Energo är en förening öppen för alla barn- och ungdomar med inriktning mot kvinnlig gymnastik..
Allt idrotts- och föreningsarbete sker på de aktivas villkor. Till aktiva räknas gymnaster, ledare och styrelsemedlemmar.
Trivsel och gemenskap skall genomsyra föreningen. Idrotten skall alltid stå i centrum.
GF Energo är en förening där ledarna har hög status.
Det skall vara attraktivt att vara ledare i GF Energo . Föreningen skall skapa sådana förutsättningar att ledare kan sköta sina åtaganden. Ledarna skall tillförsäkras en egen utveckling, erbjudas utbildning och andra möjligheter till förkovran. Föreningen skall rekrytera ledare och tränare alltefter behov, framför allt sträva efter att få egna medlemmar att utbilda sig.
GF Energo är en förening med hög etik och moral.
Vid anställning av ledare skall föreningen agera enligt de avtal och normer som är relevanta för ideellt arbete. Detta skall präglas av ärliga och genomtänkta principer.
Föreningen skall alltid följa muntliga och skriftliga avtal och den skall visa
förtroende för sina anställda.
GF Energo skall aktivt ta del av vad som händer i omvärlden för att snabbt kunna dra lärdomar såväl idrottsligt ,ekonomiskt och socialt. Detta är en förutsättning för att anpassa verksamheten till verkligheten.
GF Energo är en barn-ungdoms- senior och tävlingsförening.
Föreningen skall bedriva en bred verksamhet. Basen skall
vara en livaktig ungdomsverksamhet. GF Energo skall ge så många ungdomar som möjligt chansen att pröva på samt att träna och tävla i gymnastik.


Förtydligande av ovanstående vilket innebär 
Att bedriva verksamhet med:
- Bredd inom barn- ungdoms- och seniorgymnastik med bl.a. inriktning på uppvisningar.
- Trupper och individuella gymnaster som strävar mot eliten samt deltar i distrikts- och lägre rikstävlingar.
- Lag i truppgymnastik som strävar mot USM-JSM-SM
- Trupper (SM-trupper) samt individuella USM-JSM- och SM-gymnaster med sikte på landslagsuppdrag via bra resultat i rikstävlingar
- Landslagsgymnaster med sikte på NM-EM-VM- och internationella tävlingar individuellt och i truppFöreningens verksamhet bedrivs i en anda där avståndstagande från tobak och droger betonas.
Föreningen har nolltolerans mot mobbning.

Former för uppfyllande av ovanstående ideologi

SOCIALT ANSVAR gällande gymnaster i GF Energo
(Direkt hämtat ur värdegrund för konståkningen)

Verksamheten skall präglas av en öppen positiv anda och gemenskap. Stor hänsyn skall tas till att barn och ungdomar utvecklas och mognar olika snabbt samtidigt som deras ambitionsnivå kan variera över en tid. Att glädjas med och att stötta varandra är centrala inslag i en verksamhet där alla ska ha en självklar plats.
Prestationsglädje - verksamheten skall medverka till att ge en aktiv och meningsfull fritid genom att betona det lustfyllda i att prestera, inte prestationen i sig. Glädjen i att träna och tävla är överordnad utfallet/resultatet. Därigenom gör de aktiva erfarenheter vars nytta vid varje givet tillfälle överstiger prestation.

Vid tävling:
Tänk på att vara en god kamrat! Hälsa på andra gymnaster och tränare, gratulera alltid pristagarna vid prisutdelningen etc. Ett trevligt sätt garanterar trevligt bemötande. Du representerar din klubb!

Tänk också på att vara en god kamrat gentemot dina klubbkamrater inför, under och efter tävling. Gratulera vid framgång och ta ansvar för att uppträda sportsligt mot alla i din klubb. Vid trupptävlingar - ge gärna positiv feedback till dina kamrater. Lämna ansvaret för all annan feedback till tränarna. 

Vid träning
- Gymnasterna förväntas ta sin gymnastik på allvar och följa de regler och krav som finns.
- Gymnasterna ska hälsa på varandra och hjälpa/stötta varandra så att ett gott kamratskap och en bra klubbkänsla råder. 
- Föräldrarna skall se till att gymnasterna kommer friska, pigga och ohungriga till träningen. 
- Under inga omständigheter skall trötta, sjuka eller skadade gymnaster träna i vår förening. 
- Vid skada skall gruppens huvudtränare informeras, och denna avgör i samråd med läkare eller sjukgymnast när och hur träningen bör återupptas.
- Föräldrarna ska hålla tränaren informerad om barnens hälsotillstånd och alltid söka läkare vid skada, hellre en gång för mycket än en gång för lite. 
- På "mattan" gäller hög arbetsmoral, inget prat mellan gymnasterna som inte handlar om det aktuella träningsmomentet. 
- Uppvärmning och avslutande stretch är viktiga delar i träningen varför god träningsdisciplin skall råda även under dessa pass. 
- Gymnasterna förväntas glädjas med varandra vid framsteg och uppmuntra varandra vid eventuella motgångar. 

Medlemskap och avgifter
Medlemmar i GF Energo betalar en grundavgift baserad på Riksidrottsförbundets normer. Sedan tillkommer terminsavgift och denna kan vara olika beroende på vilken grupp man tillhör. En gång om året tillkommer en licensavgift för dem som tävlar samt på vårterminen extra avgift för förlängd termin. Den fastställda avgiften för medlemskap är kr 100:-- per år.
Terminsavgiften: Denna är satt enligt följande: Inträdesavgift som för närvarande är 
kr 1000:-- Denna innefattar medlemskap i GF Energo, administration, anmälningsavgifter, lokalkostnader, inköp av redskap m.m.
Därefter läggs olika summor till för varje tillkommande träningstimma - dessa tillägg sjunker med antalet timmar. Denna kostnad skall täcka arvoden till GF Energos alla ledare m.m.
Terminsavgiften baserar sig på träning i de lokaler GF Energo hyr för verksamheten i Göteborg.
Vill någonav GF Energos gymnaster av någon anledning träna på annan ort blir det på den gymnastens egen bekostnad .

OBS !! Det åligger ansvariga ledare att påminna gymnasterna om att terminsavgiften ovillkorligen skall vara Energo tillhanda inom stipulerad tid

Representation - gymnaster
Gymnast som tillhör GF Energo som i sin tur tillhör Svenska Gymnastikförbundet kan representera föreningen vid rikstävlingar och vid internationella tävlingar, de senare kräver dock särskild dispens från både förening och förbund. Som tillhörande gymnast i GF Energo rättar man sig då efter föreningens uppställda regler där tränare tillsammans med styrelse ställer de krav som erfordras för ett bra resultat.

GF Energos styrelse
Styrelsen för GF Energo står juridiskt ansvarig för allt, som sker inom föreningens verksamhetsområde. Alla former av extra arrangemang såsom tävlingar, uppvisningar m.m. skall i god tid presenteras för styrelsen. Detta kan ske genom kontakt med den person i styrelsen som är ansvarig inom respektive grupp.
Styrelsen arbetar i första hand på ideell basis med administrativa uppgifter, hjälper till med utbildning av ledare m.m.
Arbete med att nå uppsatta mål görs i första hand av aktuella ledare. Styrelsen finns "i bakgrunden" för att stötta med ekonomiska förutsättningar för utbildning och inköp av redskap m.m. samt vid behov av psykosocial stöttning.
Varje styrelsemedlem erlägger den årliga medlemsavgiften vid första mötet efter årsmötet med kr 100:--
Ekonomisk målsättning
Att aktivt arbeta för en god ekonomi genom att söka sponsring och olika bidrag samt arrangera uppvisningar och tävlingar samt arbeta vid tillfällen som bjuds med ekonomiska bidrag som följd.
Ledare för tävlingstrupper och tävlingsgymnaster bör i god tid vid varje termins början inkomma med tävlingsplanering och budget.
Enskilda initiativ till försäljning och lotterier inför speciella tillfällen skall ALLTID framläggas till GF Energos styrelse. Acceptans för att sådana intäkter skall tillfalla en speciell avdelning kan ske i undantagsfall och endast med styrelsens godkännande.


Sponsring
Sponsring i alla sammanhang skall ALLTID förankras i GF Energos styrelse som har att följa de regler som ställts upp av Gymnastikförndet. Oavsett om det gäller pengar eller klädespersedlar med sponsorens namn, skall all form av sponsring ske via GF Energos styrelse.Ledarskap
Varje grupp skall ha en ansvarig och en eller flera assisterande ledare. De trupper, som har kommit så långt i sin träning att man tränar s.k. skruvar, bör under dessa träningspass ha två ansvariga ledare och en eller flera assistentledare.
RG-grupper med fler än 10 gymnaster kan ha en ansvarig och en assisterande ledare. I den individuella träningen med RG-gymnaster på USM-JSM-SM nivå kan två till tre ledare behövas för att klara den verksamheten med allt vad den innebär. Barngrupper kan ha två ansvariga ledare och en eller flera assisterande.
Vill man i gruppen därutöver ha fler ledare delas arvodet inom gruppen
I god tid före terminsstart önskar styrelsen få in information om vilken alt. vilka ledare som är ansvarig(a) och vilken - vilka som är assisterande på respektive lektioner. Naturligtvis kan man förändra under terminens gång. För att styrelsen skall kunna följa arbetet är det viktigt, att man på närvarokorten markerar vem som är ansvarig resp. assisterande. Detta görs enklast om man markerar sin närvaro med initialer.
ANSVARIG LEDARE ser till att den utrustning som nyttjas under lektionerna används på ett aktsamt sätt samt övervakar att utrustningen återställs på rätt plats efter lektionstid. Detta gäller naturligtvis även musikutrusning. Skulle utrustning skadas skall detta anmälas till respektive kontaktperson för aktuell grupp.
Dessutom föra närvarokort, meddela inställda träningar minst en vecka i förväg, samt löpande redovisa verksamheten till den person som ansvarar för verksamhetsberättelsen.
Ledares kontakt med gymnasterna bör vara sådan att gymnasterna vinner förtroende för sin ledare, alltså vara fast och bestämd i sitt ledarskap men samtidigt lyhörd för gymnasterna synpunkter, stötta och hjälpa vid behov.
Anställning av ledare
GF Energos styrelse godkänner och anställer ledare. Ledare som kommer från Energos egna grupper går en s.k. försökstermin. Under denna termin bör aktuell kandidat visa lämplighet för verksamheten genom att komma i god tid samt ta del av undervisningen på ett aktivt sätt . Efter en godkänd provtermin utgår s.k. assistentledararvode. Förslag till nya ledare skall meddelas styrelsen för godkännande av "anställning". 
GF Energo förutsätter att ledarkandidat önskar bli ledare i föreningen av egen fri vilja och därmed också vara lojal mot föreningen. Därmed förutsätts, att ledare är införstådd med GF Energos policy.
Unga gymnaster under 16 år börjar så smått att leda i den egna gruppen på uppmaning av ansvarig ledare, detta för att på ett naturligt sätt komma in i ledarrollen. Vid fyllda 16 år kan unga ledare gå s k Baskurs som är grunden för fortsatt utbildning.Ledares klädsel . Ledare är den person som gymnasterna ser upp till och bör vara klädd på sådant sätt som passar i träningshallen . Ledare kan därför kräva att även gymnasterna är klädda på lämpligt sätt, dvs ha sådan klädsel att ledare kan se och rätta kroppshållning. Ledare och gymnaster representerar GF Energo, vilket innebär representativ klädsel..

Utbildning av ledare
För att gå utbildning på GF Energos bekostnad krävs, att vederbörande aktivt arbetar som ledare i föreningen. Ansökan om att få gå utbildning sökes hos styrelsen direkt eller via kontaktpersonen för aktuell grupp. Det krävs också medlemskap i GF Energo, en avgift på kr 100:--. Denna avgift dras automatiskt för ledare från arvodet.
Kurser med en kostnad under kr 500:-- är godkända utan ansökan hos styrelsen men skall f n ombedelbart rapporteras till Richard Kasperson direkt efter avslutad kurs.

Representation ledare
I de sammanhang (tävling-uppvisning och liknande) där någon grupp eller individuell gymnast representerar Energo bärs föreningens representationsoverall, d.v.s. den svart-blå-vita samt den nya blå-vita. 
I träningssammanhang är det tillåtet att bära "egen" träningsdräkt, dock utan tryckt text som EJ GODKÄNTS AV STYRELSEN.

Rekrytering av gymnaster

Föreningens policy är, att alla gymnaster som en gång börjat i barngrupp skall kunna fortsätta sin gymnastik i Energo. Barngrupperna informeras därför om den verksamhet som bedrivs genom styrelsen. Gymnasterna kan i nuläget välja mellan RG och truppgymnastik. När de valt slussas de vidare och tas då om hand av de ledare som har RG nybörjargrupp, trupp 1-2-3 osv. Ren elitsatsning bör ej ske under 12 år. Gymnaster under 12 år som anses ha förmåga men ej vill tävla skall ändå kunna gå kvar i gruppen. Barn under 12 har ingen mognad att kunna ta beslut och kan dessutom utvecklas åt olika håll.
Vid samplanering mellan RG- eller truppledare bör någon styrelsemedlem närvara och då i första hand föreningens ordförande som f.n. är undertecknad.

Gott kamratskap bland ledare
Samtliga medlemmar i GF Energo arbetar för att upprätthålla ett gott kamratskap och en god idrottsanda samt arbete mellan olika kategorier. Äldre (mer vana) ledare tar kontakt med de yngre och försöker även arbeta över de olika gruppgränserna.
Ledare uppträder i salen i kläder avpassade för träning, undviker svordomar och tuggar ej tuggummi under lektionen. Därmed blir ledare en god förebild för hur gymnasterna bör uppträda i gymnastiksalen. Ledare i föreningen bör också upprätthålla goda kontakter med styrelsen för att därigenom ge tips om önskemål som kan förbättra förutsättningarna för att nå uppsatta mål.

Ledares ansvar vid publicering av bilder på nätet
Vid publicering av bilder på GF Energos hemsida, på FB, i Youtube eller i andra sociala medier åligger det samtliga ledare att införskaffa föräldrarnas samtycke till detta när det gäller gymnaster under myndighetsåldern


Arvodesprinciper
Ansvarig ledare ersätts av arvode som beslutas av GF Energos styrelse och assisterande ledare likaså - dock ett mindre sådant
Arvodering: Energo ersätter tränare enligt följande: Truppgymnaster kan ha två ansvariga och en till två assistentledare vid varje lektion. RG-ledare kan ha två till tre ansvariga ledare för individuella gymnaster, en ansvarig och en assisterande för truppgymnaster samt två ansvariga för RG 1o2 som tränar tillsammans.
OBS ! Det är viktigt att man på närvarokorten skriver in samtliga ledare. Det är också viktigt att när man fyller i arvodesblanketter gör detta tillsammans i ledargruppen så att det blir rätt enligt stycket ovan !

Domarersättning 
Domare som dömer för GF Energo på distrikts- och i vissa fall regionsnivå ersätts med kr 300 per dag + reseersättning för den som kör, samåkning är obligatorisk om det låter sig göra

Ledarersättning
Ledare som medföljer vid tävling utanför Göteborgs distrikt kan erhålla dags- eller dygnsersättning om vederbörande inte redan ingår i den beställning som gjorts av ansvarig tränare.
Ledare behöver alltså inte lägga ut privata pengar - dock betalas endast för det antal ledare som kan anses motiverat för aktuell tävling.GF Energo/styrelsen
Göteborg 2013 11 06
Richard Kasperson - ordförande
 
Vi sponsrar GF Energo: